สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.sakdibhornssup.org แปลโดย ผศ.ดร. กันย์ สุ่นยี่ขัน และ รศ.ดร. วรเศรษฐ สุวรรณิก แปลโดยได้รับอนุญาตจาก Khan Academy